Regulamin pobytu

§ 1
Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej jak również poprzez dokonanie rezerwacji , wpłaty zadatku bądź całej należności za pobyt w obiekcie.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Woźniak Boutique & SPA
 3. Regulamin dostępny jest w każdym pokoju oraz w Recepcji

§ 2
Doba hotelowa

 1. Pokoje wynajmowane są na doby (tzw. doba hotelowa).
 2. Gość jest zobowiązany określić precyzyjnie planowany czas pobytu w Obiekcie wynajmując pokój.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przybycia i kończy się o godzinie 11:00 w dniu zakończenia pobytu.
 4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11:00, bez zgłoszenia tego w recepcji jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 20:00, w dniu poprzedzającym dzień wymeldowania . Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości. Przedłużenie doby hotelowej do godziny 13:00 wynosi 100 zł, 200 zł do godziny 16:00, przedłużenie po godzinie 16:00 wiąże się z uiszczeniem opłaty za kolejna dobę hotelową.

§ 3
Płatności

 1. Opłata za pobyt jest pobierana z góry najpóźniej w dniu przyjazdu za określoną ilość noclegów
 2. Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji cennikiem .
 3. Opłata klimatyczna jest obowiązkowa.

§ 4
Meldunek

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista ma prawo odmówić wydania karty / klucza do pokoju.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju ani też miejsca w pokoju innym osobom bez uzyskania zgody Recepcji, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Gość hotelowy może przyjąć do swojego pokoju osoby odwiedzające, ale tylko w godzinach od 7:00 do 22:00. W pozostałych godzinach istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających w pokoju.
 4. Obiekt może odmówić zameldowania gościa pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,  lub takiego, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Obiektu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Obiekt nie zwraca opłaty za daną i pozostałe doby hotelowe.

§ 5
Usługi

 1. Obiekt Woźniak Boutique & SPA ma obowiązek zapewnić
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o Gościu;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu.
 1. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi m.in.:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
 • budzenie o oznaczonej godzinie;
 • przechowywanie pieniędzy, przedmiotów wartościowych w depozycie w czasie pobytu Gościa w Hotelu;
 • przechowywanie bagażu Gościa – Hotel może odmówić przyjęcia bagażu przechowywania bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa hotelowego oraz nie mających cech bagażu osobistego;
 • przechowywanie sprzętu rekreacyjnego podczas pobytu Gościa w Hotelu.

§ 6
Odpowiedzialność

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien powiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. W Obiekcie prowadzony jest depozyt. Rzeczy wartościowe i większe sumy pieniędzy Gość hotelowy winien składać do depozytu.
 4. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 5. Obiekt może odmówić przyjęcia rzeczy, o których mowa wyżej, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo w stosunku do standardu Hotelu mają one zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
 6. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa wyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy określonej art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.
 7. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za zabrudzenia, uszkodzenia lub zniszczenie urządzeń hotelowych oraz braki w wyposażeniu, powstałe z winy Gościa lub z winy osób Go odwiedzających.
 8. Zakazuje się Gościom dokonywania jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa korzystania.
 9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu bądź innego pojazdu albo przedmiotów w nim pozostawionych należących do Gościa, chyba, że szkoda nastąpiła z winy hotelu.
 10. Na terenie Obiektu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów. Opiekunowie prawni ponowić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

§ 7
Cisza nocna

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Jednocześnie Hotel zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania opłaty za rozpoczętą dobę hotelową.

§ 8
Karta Hotelowa

 1. Karta hotelowa (klucz), którą Gość otrzymuje w chwili zameldowania jest kodowana dla Gościa na czas Jego pobytu i nie może być przekazywana osobom trzecim.
 2. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty hotelowej Gość winien natychmiast zgłosić ten fakt w Recepcji. Opłata za wydanie nowej karty hotelowej wynosi 30 zł.

§ 9
Bezpieczeństwo

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. Zabrania się przechowywania w pokojach hotelowych ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy zakręcone są krany, zamknięte okna oraz czy nie zaprószono ognia.

§10
Zwierzęta

 1. Obiekt akceptuje na swoim terenie obecność tylko psów o masie do 5 kg.
 2. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości hotelowych oraz personelu.
 3. Pobyt z psem podlega dodatkowej opłacie uzależnionej od sezonu oraz w którym będzie przebywać. W terminach specjalnych, takich jak Wielkanoc, Majówka, Boże Narodzenie, Sylwester itp. Hotel może odmówić przyjęcia psa ze względu na duże obłożenie oraz nietolerowanie zwierząt przez innych Gości.
 4. Pobyt psa w Obiekcie warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia. Hotel nie przyjmuje zwierząt chorych.
 5. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.
 6. Właściciela zwierzęcia obowiązują takie zasady jak: zakaz wprowadzania zwierzęcia do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, SPA & Wellness, a w miejscach ogólnodostępnych właściciel psa ma obowiązek trzymania go na smyczy.
 7. Właściciel zwierzęcia jest obowiązany sprzątać odchody pozostawione przez nie na terenie Hotelu.

§ 11
Papierosy

 1. Na terenie całego Obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, poza strefami wyznaczonymi: taras przed wejściem. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie w rozumieniu art. 13 ust. 2 ustawy z 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 10 poz. 55 z późn. zm.) i wyrobów typu e-papieros –  zagrożone karą grzywny 500 zł. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa hotelowego zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 2000 zł, które zostaną automatycznie doliczone do rachunku hotelowego.

  

Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Mamy nadzieję, że zachowanie powyższych wskazówek wpłynie pozytywnie na Państwa pobyt w naszym Obiekcie.