Zásady ochrany osobních údajů

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů mohou uživatelé najít všechny důležité informace týkající se našeho používání osobních údajů, bez ohledu na kanál nebo prostředky (online nebo osobně), které používáte k interakci s námi.

Doporučujeme uživatelům, kteří se chtějí dozvědět, jak používáme soubory cookie a podobné technologie, které mohou být nainstalovány na koncových zařízeních našich klientů a uživatelů, aby si přečetli Zásady používání souborů cookie.

Správce údajů

Správcem Vašich osobních údajů, tedy subjektem rozhodujícím o účelech a způsobech zpracování, je Zbigniew Woźniak podnikající pod názvem Fermy Drobiu Woźniak Zbigniew Woźniak se sídlem Żylice 35A, 63-900 Rawicz, E-mail: hotel@hotelwozniak.pl, telefon: + 48 501 501 664

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů: Monika Zygmunt-Jakuć, iod@hotelwozniak.pl

Získávání údajů a účel jejich zpracování

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Účel zpracování:
Právní základ a doba uchovávání údajů:

Činnosti směřující k uzavření a realizaci smlouvy s klientem nebo osobami jednajícími za klienta v rámci činnosti správce, mimo jiné za účelem rezervace pobytu, půjčování horských kol, rezervace školících místností a jiné

čl. 6 učlánek 1 písmeno b
(týkající se zákazníků);
čl. 6 učlánek 1 písmeno f GDPR
(týkající se osob spolupracujících s námi jménem klienta/zhotovitele).
Potřeba kontaktovat klienty/zaměstnance/spolupracovníky objednatelů a zhotovitelů v souvislosti s úkony podniknutými k uzavření smlouvy nebo její realizaci

Posuzování stížností, žádostí a reklamací.

čl. 6 učlánek 1 písmeno b, taky f GDPR
Po dobu trvání smlouvy nebo do uplynutí záruky či vyřízení reklamace.
Nutnost kontaktovat zaměstnance/spolupracovníky zákazníků v souvislosti s projednáváním stížností, požadavků a stížností.

Zjišťování, vyšetřování a obrana proti nárokům

čl. 6 učlánek 1 písmeno f GDPR
Po dobu do uplynutí promlčecích lhůt pro nároky vyplývající ze smlouvy – v souladu s platnými právními předpisy.
Zpracování údajů klientů nebo dodavatelů a jejich zaměstnanců/spolupracovníků v souvislosti s určováním, vymáháním a obhajobou nároků.

Vedení zúčtování, účetnictví a účetního výkaznictví

čl. 6 učlánek 1 písmeno c GDPR
Po dobu do skončení povinností uchovávání údajů vyplývajících ze zákonných ustanovení, zejména uchovávání účetních dokladů (v zásadě po dobu 5 let po roce, ve kterém nastala právní událost, která zavazovala k vystavení účetního dokladu)

Vedení statistik

čl. 6 učlánek 1 písmeno f GDPR
Po dobu trvání jiné operace zpracování uvedené v této tabulce. Osobní údaje neuchováváme pouze pro statistické účely.
Zlepšení obchodních operací díky závěrům vyvozeným na základě statistických činností

Zpracování údajů v rámci profilu na stránce sociální sítě Facebook

čl. 6 učlánek 1 písmeno f GDPR
Údaje jsou spoluspravovány společností s ručením omezeným Administrátor a Metaplatforem.
Údaje budou zpracovávány, dokud nevznesete námitku proti zpracování údajů.
Vedení průběžné korespondence pomocí nástrojů poskytovaných Facebookem, včetně Messengeru, a provádění dalších marketingových aktivit.

Zpracování cookies

čl. 6 učlánek 1 písmeno f GDPR
Správce používá nezbytné soubory cookie pro umožnění základních funkcí webu. Navíc v případě provádění statistického výzkumu, marketingu nebo ukládání uživatelských preferencí pomocí cookies získá správce souhlas s ukládáním cookies na zařízení uživatele.
V takovém případě budou údaje zpracovávány po dobu uvedenou v Zásadách používání souborů cookie nebo do vznesení námitky proti zpracování údajů.
Povolit základní funkce webu. Přizpůsobení obsahu webových stránek potřebám uživatelů, mimo jiné pro marketingové a statistické účely, optimalizace používání webových stránek

Řízení lidských zdrojů – zaměstnanci a spolupracovníci

čl. 6 učlánek 1 pismeno a, b, a f GDPR;
čl. 9 učlánek 2 pismeno b GDPR
V souladu s platnými předpisy pro archivaci dokumentů v oblasti pracovního práva, tzn. Osobní spisy uchováváme 50 nebo 10 let.
Pokud je doba uchování u vybraných dokumentů kratší, bude správce tuto kratší dobu respektovat.
Občanskoprávní smlouvy budou uloženy do uplynutí promlčecích lhůt pro nároky z nich vyplývající.
Šíření obrazu zaměstnance/spolupracovníka na základě autorského souhlasu

Provádění náboru

čl. 6 učlánek 1 pismeno a a c GDPR
(pokud jde o kandidáty na zaměstnance);
čl. 6 učlánek 1 pismeno a a b GDPR
(pokud jde o kandidáty na spolupracovníky)
do 6 měsíců od ukončení náborového procesu a v případě souhlasu s dalšími náborovými procesy ne déle než jeden rok

Marketing vlastních služeb, zasílání nabídek elektronicky, ukládání a organizování soutěží a propagačních kampaní

čl. 6 učlánek 1 pismeno a a f GDPR
(údaje zpracovávány do odvolání souhlasu nebo vznesení námitky)

Video dohled

čl. 6 učlánek 1 pismeno f GDPR
(údaje zpracovávané v souvislosti se zajištěním bezpečnosti osob a majetku)
Až 90 dní od registrace

Příjemci dat

Vaše osobní údaje zpřístupníme následujícím subjektům, které nám poskytují služby:

 • hosting a IT,
 • právní a pojišťovací,
 • kurýrní a poštovní služby,
 • udržování rezervačního modulu na našem webu,
 • vedení marketingu
 • státním orgánům a službám v souladu s platnými ustanoveními k získávání osobních údajů, pokud mají patřičné právní důvody k tomu, aby osobní údaje požadovaly,
 • plnění úkolů v souvislosti se spoluprací s naším Hotelem
 • majitelé webových stránek, jejichž zásuvné moduly mohou být umístěny na webových stránkách a profilech sociálních sítí.

Práva týkající se zpracovávaných údajů a dobrovolnost jejich poskytnutí

Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo:

 • přístup k vašim údajům a obdržení jejich kopie,
 • opravu (opravu) vašich údajů,
 • smazání vašich dat,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • omezení zpracování vašich údajů,
 • vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů – pokud je právním základem jejich zpracování oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 • souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

Více informací o právech subjektů údajů naleznete v ustanovení čl. 12–23 GDPR.
Kromě toho má osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Více informací na: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Povinné/dobrovolné poskytnutí Vašich osobních údajů?

Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavírání smluv a vyřizování obchodních aktivit a také pro splnění zákonných požadavků. To znamená, že pokud chcete využívat námi nabízené služby (včetně rezervace ubytování, školící místnosti, zapůjčení kola, lyží nebo jiných služeb), stát se naším zhotovitelem (dodavatelem) nebo zaměstnancem/spolupracovníkem, musíte poskytnout své osobní údaje.
Pokud Vás zaměstnavatel nebo jiný subjekt uvedl jako kontaktní osobu v souvislosti s uzavřením/plněním smlouvy, budou Vaše údaje zpracovávány v rozsahu sděleném tímto subjektem (standardní jméno, příjmení, funkce, e-mailová adresa a tel. číslo).
Ve zbývajícím rozsahu je poskytnutí údajů dobrovolné.

Předávání údajů do třetích zemí

Osobní údaje obecně nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen: „EHP“).
Pokud časem uzavřeme smlouvu o poskytování ICT služeb se subjekty působícími mimo EHP, bude tak vždy učiněno s ověřenými subjekty, které zajišťují ochranu osobních údajů.
V souladu s rozhodnutím Evropské komise zajišťují přijímající země mimo EHP odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v souladu se standardy EHP. Rozhodnutí vydané Komisí vůči USA se vztahuje na společnosti, které se účastní rámce ochrany osobních údajů. Spolupracujeme pouze se společnostmi, které se tohoto programu účastní. Více informací na toto téma naleznete na: https://www.dataprivacyframework.gov/s/
Způsob použitý k zabezpečení vašich údajů je v souladu se zásadami uvedenými v kapitole V GDPR. Můžete si vyžádat další informace o zárukách používaných v tomto ohledu, získat kopii těchto záruk a zjistit, kde jsou k dispozici.

Zpracování osobních údajů automatizovaným způsobem

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem automatizovaného rozhodování (včetně formy profilování) tak, aby v důsledku takového automatizovaného zpracování mohla být přijata jakákoli rozhodnutí, která by měla právní účinky nebo by obdobně ovlivnila jakékoli dopady na zákazníky, dodavatele, jejich zaměstnance nebo spolupracovníky, jakož i na zaměstnance nebo spolupracovníky správce nebo uchazeče o zaměstnání.