Polityka prywatności

W niniejszej Polityce Prywatności użytkownicy mogą znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące wykorzystywania przez nas danych osobowych, niezależnie od kanału lub środka (online lub osobiście) używanego do interakcji z nami.

Użytkownikom, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób korzystamy z plików cookies i podobnych technologii, które mogą być instalowane na urządzeniach końcowych naszych klientów i użytkowników, zalecamy zapoznanie się z Polityką plików cookies.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Zbigniew Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fermy Drobiu Woźniak Zbigniew Woźniak z siedzibą w Żylicach 35A, 63-900 Rawicz, E-mail: hotel@hotelwozniak.pl, telefon: + 48 501 501 664

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych: Monika Zygmunt-Jakuć, iod@hotelwozniak.pl

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania:
Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem czy też osób działających w imieniu klienta w zakresie działalności administratora, w tym w celu rezerwacji pobytu, wypożyczenia rowerów górskich, rezerwacji sal szkoleniowych i innych

art. 6 ust. 1 lit. b
(dot. klientów);
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta).
Potrzeba kontaktu z klientami / pracownikami / współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO
Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.
Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego)

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.
Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych

Przetwarzanie danych w ramach profilu na portalu społecznościowym Facebook

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane są współadministrowane przez sp. z o.o. Administratora oraz Meta Platforms
Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

Przetwarzanie plików cookies

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Administrator korzysta z niezbędnych plików cookie, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony. Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania preferencji użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, administrator uzyska zgodę na zapisanie plików cookies na urządzeniu użytkownika.
W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w  Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Umożliwienie działania podstawowych funkcji strony. Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, statystycznych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO;
art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.
Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu.
Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.
Rozpowszechnianie wizerunku pracownika /współpracownika na podstawie zgody prawnoautorskiej

Prowadzenie rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
(dot. kandydatów na pracowników);
art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
(dot. kandydatów na współpracowników)
Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok

Marketingu usług własnych, przesyłania ofert drogą elektroniczną, zapisywania i organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych

Art. 6 ust. 1 lit a i f RODO
(dane przetwarzane do czasu cofnięcia zgody czy też wniesienia sprzeciwu)

Monitoring wizyjny

Art 6 ust. 1 lit f RODO
(dane przetwarzane w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia)
Do 90 dni od momentu rejestracji

Odbiorcy danych

Będziemy ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom świadczącym dla nas usługi:

 • hostingowe i informatyczne,
 • prawne i ubezpieczeniowe,
 • kurierskie i pocztowe,
 • prowadzenia modułu rezerwacyjnego na naszej stronie internetowej,
 • prowadzenia marketingu
 • organom i służbom państwowym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych,
 • realizujące zadania w związku ze współpracą z naszym Hotelem
 • właściciele serwisów internetowych, których wtyczki mogą znajdować się na stronie internetowej i profilach społecznościowych.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.
Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Obowiązek/dobrowolność przekazania swoich danych osobowych?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcecie Państwo skorzystać z oferowanych przez nas usług (m.in. dokonać rezerwacji noclegu, sali szkoleniowej, wypożyczyć rower, narty czy też skorzystać z innych usług), zostać naszym kontrahentem (dostawcą) lub pracownikiem /współpracownikiem, musicie Państwo podać swoje dane osobowe.
Jeśli Państwa pracodawca lub inny podmiot wskazał Państwa jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy Państwa dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu).
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”).
Jeśli na przestrzeni czasu zawarlibyśmy umowę na świadczenie usług teleinformatycznych z podmiotami działającymi poza strukturami EOG, zawsze odbywać się to będzie z podmiotami sprawdzonymi, które zapewniają ochronę danych osobowych.
Zgodnie bowiem z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Decyzja wydana przez Komisję wobec USA obejmuje firmy uczestniczące w programie Data Privacy Framework. Współpracujemy jedynie z firmami uczestniczącymi w tym programie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/
Zastosowany sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.