Polityka prywatności w mediach społecznościowych

Informacje ogólne

Polityka prywatności w mediach społecznościowych Zbigniew Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fermy Drobiu Woźniak Zbigniew Woźniak z siedzibą w Żylicach 35A, 63-900 Rawicz, E-mail: hotel@hotelwozniak.pl, Telefon: + 48 501 501 664 (zwanej dalej „Administratorem”), dotyczy zasad ochrony danych osobowych użytkowników portalu społecznościowego:
https://www.facebook.com/WozniakResidence
Jeżeli nie wskazano inaczej, niniejsza polityka dotyczy również ochrony danych osobowych uczestników konkursów prowadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych Administratora.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest Zbigniew Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fermy Drobiu Woźniak Zbigniew Woźniak z siedzibą w Żylicach 35A, 63-900 Rawicz, E-mail: hotel@hotelwozniak.pl, Telefon: + 48 501 501 664
Możesz skontaktować się z nami:

 • listownie na adres: Żylice 35A, 63-900 Rawicz
 • przez e-mail: : hotel@hotelwozniak.pl
 • telefonicznie pod numerem: + 48 501 501 664

Administratorem Twoich danych osobowych jest także operator portalu społecznościowego, w przypadku gdy jesteś użytkownikiem takiego portalu. Informacje o tym, jak poszczególni operatorzy przetwarzają Twoje dane osobowe, znajdziesz w ich politykach prywatności:

Operator portalu społecznościowego może wykorzystywać Twoje dane na profilu lub dane o zachowaniu w sieci do analizy Twoich preferencji, kontaktów osobistych, zainteresowań itd. Nie mamy wpływu na przetwarzanie lub przekazywanie Twoich danych przez operatorów portali społecznościowych.

Współadministrowanie Twoimi danymi osobowymi z Meta Ireland Limited

W zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych w ramach portalu dostarczanych przez Meta Ireland Ltd. (tj. Facebook), Zbigniew Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fermy Drobiu Woźniak Zbigniew Woźniak oraz Meta Ireland Ltd. są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników naszych stron na portalu społecznościowym. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień odnośnie współadministrowania Twoimi danymi są dostępne na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Dla danych osobowych, dla których razem z Meta Ireland Ltd. Zbigniew Woźniak prowadzony działalność gospodarczą pod firmą Fermy Drobiu Woźniak Zbigniew Woźniak jest współadministratorem, głównym organem nadzorczym jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach): https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz poprzez odpowiednie funkcjonalności poszczególnych serwisów,
 • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasze strony w portalach społecznościowych,
 • informowania o nas i o naszych usługach za pomocą postów, które umieszczamy na naszych stronach,
 • prowadzenia konkursów na naszych stronach,
 • statystycznym, polegającym na prezentowaniu nam przez operatorów portali społecznościowych danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych osób obserwujących; dane prezentowane nam przez operatorów są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez operatorów Twoich zachowań na naszych stronach,
 • w przypadku laureatów konkursów/loterii, jeśli tak wynika z zasad konkursu, będziemy przetwarzali dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody,
 • w uzasadnionych przypadkach dane mogą być również przetwarzane w celu zapobiegania nadużyciom oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami portalu społecznościowego, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o nas i naszych usługach i prowadzeniu konkursów, analizie danych statystycznych związanych z naszymi stronami w serwisach społecznościowych oraz ich optymalizacji.
W przypadku organizacji konkursów, podstawą prawną przetwarzania danych ich laureatów jest także art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw podatkowych, tj. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz o kopię danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe,
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
  i. dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane,
  ii. zgłosiłeś uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  iii. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
  iv. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym.
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie do przechowywania, chyba że będzie ono niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania w takim zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: iod@hotelwozniak.pl Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.

 • ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Link do strony internetowej Prezesa UODO: https://uodo.gov.pl/.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec portalu społecznościowego więcej informacji znajdziesz pod linkami:

Czy przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie musisz przekazywać nam swoich danych, ale z uwagi na stosowane przez operatorów portali społecznościowych zasady, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post, będziemy widzieć Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz zdjęcie lub avatar.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Wydawnictwa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane udostępnione są:

 • operatorom portalu społecznościowego
 • dostawcom narzędzi analitycznych i statystycznych,

Treści, które są publicznie umieszczane przez Ciebie na stronie portalu społecznościowego będą dostępne dla innych użytkowników portalu społecznościowego oraz będą publikowane z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W związku z powiązaniem operatora portalu społecznościowego z innymi spółkami obsługującymi użytkowników portalu społecznościowego oraz ich współpracę z partnerami i podmiotami na całym świecie, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej EOG). Operator portalu społecznościowego deklaruje, że w zakresie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki i pozostałych krajów spoza EOG wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, a w stosownych przypadkach opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do określonych krajów.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas:

 • potrzebny na rozwiązanie Twojej sprawy zgłoszonej za pośrednictwem narzędzi udostępnianych przez portale,
 • obserwowania przez Ciebie naszych stron w portalach społecznościowych. W każdej chwili możesz usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w danym serwisie,
 • do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu w oparciu o Twoją szczególną sytuację oraz uznania go za zasadny, jednak nie dłużej niż kiedy obserwujesz nasz profil,
  w przypadku konkursów – przez czas trwania konkursu i do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego, a jak otrzymasz nagrodę Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
Chcemy Cię poinformować, że operatorzy portali społecznościowych korzystają z udostępnianych przez Ciebie danych w celu wyświetlania Ci dopasowanych reklam w serwisach społecznościowych lub poza nimi.

Zmiany niniejszego dokumentu

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.