Zásady ochrany osobních údajů na sociálních sítích

Obecná informace

Zásady ochrany osobních údajů na sociálních sítích Zbigniew Woźniak podnikající pod jménem Fermy Drobiu Woźniak Zbigniew Woźniak se sídlem Żylice 35A, 63-900 Rawicz, E-mail: hotel@hotelwozniak.pl, Telefon: + 48 501 501 (dále jen 48 501 501 dále jen „Správce)“) se vztahuje na zásady ochrany osobních údajů uživatelů sociální sítě:
https://www.facebook.com/WozniakResidence
Pokud není uvedeno jinak, vztahují se tyto zásady také na ochranu osobních údajů účastníků soutěží vedených prostřednictvím sociálních médií Správce.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů, tedy subjektem, který rozhoduje o tom, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány, je Zbigniew Woźniak, podnikající pod názvem Fermy Drobiu Woźniak Zbigniew Woźniak, se sídlem Żylice 35A, 63-900 Rawicz, E-mail: hotel@hotelwozniak. pl, Telefon: + 48 501 501 664
Můžete nás kontaktovat:

 • poštou na adresu: Żylice 35A, 63-900 Rawicz
 • e-mailem: hotel@hotelwozniak.pl
 • telefonicky na čísle: + 48 501 501 664

Správcem vašich osobních údajů je také provozovatel stránky sociální sítě, pokud jste uživatelem takové stránky. Informace o tom, jak jednotliví provozovatelé zpracovávají vaše osobní údaje, naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů:

Provozovatel stránky sociální sítě může použít údaje o vašem profilu nebo údaje o online chování k analýze vašich preferencí, osobních kontaktů, zájmů atd. Nemáme žádný vliv na zpracování nebo předávání vašich údajů provozovateli sociálních sítí.

Společná kontrola vašich osobních údajů se společností Meta Ireland Limited

V rámci zpracování údajů pro statistické a reklamní účely v rámci portálu poskytovaného společností Meta Ireland Ltd. (Facebook), Zbigniew Woźniak provozující firmu pod jménem Fermy Drobiu Woźniak Zbigniew Woźniak a Meta Ireland Ltd. jsou společnými správci vašich údajů v souladu s čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Společná administrace zahrnuje kolektivní analýzu dat za účelem zobrazení statistik o aktivitě uživatelů našich webových stránek na stránce sociální sítě. Podrobné informace o vzájemných ujednáních o společné správě vašich údajů jsou k dispozici na webových stránkách https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Dla danych osobowych, dla których razem z Meta Ireland Ltd. Zbigniew Woźniak podniká pod jménem Fermy Drobiu Woźniak Zbigniew Woźniak je společným správcem, hlavním dozorčím orgánem je Irská komise pro ochrana údajů (bez ohledu na ustanovení čl. 55 odst. 2 GDPR, je-li to relevantní): https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

Jaký je účel zpracování vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • odpovídání na soukromé zprávy, které nám posíláte prostřednictvím příslušných funkcí jednotlivých webových stránek,
 • vedení diskuzí s vámi v komentářích pod jednotlivými příspěvky,
 • sdílení našich příspěvků s vámi jako s příznivcem našich stránek na stránkách sociálních sítí,
 • informování o nás a našich službách prostřednictvím příspěvků, které umísťujeme na naše webové stránky,
 • pořádání soutěží na našich stránkách,
 • statistické, spočívající v tom, že nám provozovatelé sociálních sítí předkládají údaje o zobrazení našich příspěvků, jejich dosahu, počtu interakcí a demografické údaje sledujících; údaje, které nám provozovatelé předkládají, jsou statistická data, ale jsou vytvářena na základě pozorování provozovatelů vašeho chování na našich stránkách,
 • v případě výherců soutěže/loterie, je-li to stanoveno v pravidlech soutěže, budeme osobní údaje zpracovávat také za účelem plnění našich daňových povinností souvisejících s vyplacením výhry,
 • v odůvodněných případech mohou být údaje zpracovávány také za účelem zabránění zneužití a případného zjištění, vymáhání nebo obrany proti nárokům.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 učlánek 1 písmeno f GDPR, tedy náš oprávněný zájem na budování pozitivních vztahů s uživateli sociální sítě, zejména tím, že odpovídáme na vaše zprávy a komentáře, poskytujeme vám příspěvky, informujeme vás o nás a našich službách a pořádáme soutěže, analyzujeme statistické údaje týkající se naše stránky na sociálních sítích a jejich optimalizace.
V případě pořádání soutěží je právním základem pro zpracování údajů jejich výherců také čl. 6 učlánek 1 písmeno c GDPR v souvislosti s ustanoveními daňových zákonů, tzn. nutnost plnit zákonné povinnosti uložené správci.

Jaká práva máte v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

 • prawo dostprávo na přístup k osobním údajům – včetně získání informací o zpracovávaných údajích a kopie údajů,ępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz o kopię danych,
 • právo na opravu (opravu) údajů – osobní údaje, které nám byly poskytnuty, můžete aktualizovat,
 • právo na výmaz vašich osobních údajů – můžete nám podat žádost o výmaz vašich osobních údajů v následujících situacích:
  i. osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  ii. vznesli jste oprávněnou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
  iii. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, popř
  iv. Vaše osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost.
 • právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – máte právo kdykoliv omezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud zpracování nevyžaduje zákon. V takovém případě omezíme zpracování na uložení, pokud to není nezbytné pro zjištění, uplatnění nebo obranu proti nárokům nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby,
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je jejich zpracování založeno na oprávněném zájmu a námitka je odůvodněna konkrétní situací, ve které se nacházíte. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro tyto marketingové účely. To platí i pro profilování v rozsahu, v jakém s takovým přímým marketingem souvisí.

Pro uplatnění výše uvedených práv kontaktujte nás nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů – osobně, klasickou poštou nebo e-mailem na adresu: iod@hotelwozniak.pl Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději než do jednoho měsíce od obdržení. Pokud však dojde k prodloužení lhůty, budeme vás o prodloužení i o jeho důvodech informovat.

 • Dále máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů porušuje zákon. Odkaz na stránky předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://uodo.gov.pl/.

Pokud chcete uplatnit svá práva týkající se stránky sociální sítě, více informací naleznete na odkazech:

Je poskytnutí vašich osobních údajů povinné?

Své údaje nám poskytovat nemusíte, ale vzhledem k pravidlům uplatňovaným provozovateli sociálních sítí, pokud nám napíšete nebo okomentujete náš příspěvek, uvidíme vaše jméno a příjmení nebo přezdívku a fotografii nebo avatar.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše údaje můžeme předávat subjektům poskytujícím služby Vydavateli a jeho jménem a subjektům oprávněným podle zákona a vykonávajícím veřejné úkoly. Zejména jsou zpřístupněny údaje:

 • provozovatelé sociálních sítí
 • dodavatelů analytických a statistických nástrojů,

Obsah, který veřejně zveřejníte na stránce sociální sítě, bude k dispozici ostatním uživatelům této stránky sociální sítě a bude zveřejněn pomocí vašich osobních údajů.

Předáváme vaše údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor?

Vzhledem ke spojení provozovatele sociální sítě s jinými společnostmi obsluhujícími uživatele této sociální sítě a jejich spolupráci s partnery a subjekty po celém světě mohou být vaše údaje předány do Spojených států amerických a dalších zemí mimo Evropský hospodářský prostor. (dále jen EHP). Provozovatel sociální sítě prohlašuje, že při předávání údajů do Spojených států amerických a dalších zemí mimo EHP využívá standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a případně se opírá o rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ochrany pro konkrétní země.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu:

 • potřebné k vyřešení vašeho případu hlášeného prostřednictvím nástrojů poskytovaných portály,
 • sledujete naše stránky na sociálních sítích. Můžete kdykoli smazat své komentáře pod našimi příspěvky, přestat nás sledovat nebo zrušit svůj účet na daném webu,
 • dokud nevznesete námitku na základě vaší konkrétní situace a ta bude považována za oprávněnou, ale ne déle, než když budete sledovat náš profil,
  v případě soutěží – po dobu trvání soutěže a do uplynutí nároků podle občanského zákoníku a v případě, že získáte výhru, budou vaše údaje uchovávány po dobu 5 let počítané od konce kalendářního roku, ve kterém vypršela lhůta pro zaplacení daně.

Zpracováváme vaše osobní údaje automaticky (včetně profilování) způsobem, který má vliv na vaše práva?

Nečiníme ohledně vás rozhodnutí, která by byla založena výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, údajů o vás a která by pro vás měla právní účinky nebo by se vás obdobným způsobem významně dotýkala.
Rádi bychom vás informovali, že provozovatelé stránek sociálních sítí používají vámi poskytnuté údaje k tomu, aby vám na stránkách sociálních sítí nebo mimo ně zobrazovali reklamy na míru.

Změny tohoto dokumentu

Tento dokument budeme pravidelně kontrolovat a aktualizovat v souvislosti se změnami v zákonech a novými opatřeními, která přijímáme za účelem zlepšení zabezpečení vašich údajů.