Ubytovací řád

§ 1

Předmět ubytovacího řádu

Tento řád upravuje předmět poskytování služeb, odpovědnost a pobývání v areálu objektu, a je nedílnou součástí smlouvy, k jejímuž uzavření dochází podepsáním registrační karty jak rovněž prostřednictvím provedení rezervace, uhrazení zálohy nebo celé ceny za pobyt v objektu.

Řád je závazná pro všechny osoby pobývající v areálu Woźniak Residence.

Ubytovací řád je k dispozici v každém pokoji a na Recepci.

§ 2

Příjezd / odjezd

Pokoje jsou pronajímány na tzv. ubytovací dny.

Host je při pronájmu pokoje povinen přesně určit plánovaný čas pobytu v objektu.

Ubytovací den začíná v 15:00 hodin v den příjezdu a končí v 11:00 hodin v den odjezdu.

Setrvání v pokoji nebo ponechání věcí po 11:00 hodině bez oznámení této skutečnosti na recepci se považuje za prodloužení pobytu.

Pokud si host přeje prodloužit svůj pobyt nad dobu uvedenou v den příjezdu, je povinen tuto skutečnost oznámit na recepci do 20:00 hodin v den předcházející dni odjezdu. Objekt vyjde vstříc přání prodloužit pobyt podle možností. Prodloužení ubytovacího dne do 13:00 hodin je zpoplatněno. Cena činí 50% z ceny ubytovacího dne uvedené v ceníku nacházejícím se v záložce „Ceny a balíčky“ na webových stránkách www.hotelwozniak.pl

§ 3

Platby

Poplatek za pobyt je účtován předem nejpozději v den příjezdu za daný počet nocí.

Cena za hotelové služby je účtována podle ceníku platného k datu provedení rezervace.

Místní poplatek je povinný.

§ 4

Přihlášení

Základem ubytování hosta je předložení dokladu totožnosti s fotografií zaměstnanci recepce a podepsání ubytovacího listu. Pokud host odmítne předložit doklad totožnosti způsobem umožňujícím přihlášení, recepční je oprávněn odmítnout vydat kartu / klíče od pokoje.

Hotelový host nesmí bez souhlasu recepce přenechat pokoj nebo místo v pokoji jiné osobě, a to ani v případě, že neuplynula doba, za kterou zaplatil poplatek za pobyt.

Hotelový host může ve svém pokoji přijímat návštěvy, avšak pouze v době od 7:00 do 22:00 hodin. Mimo tuto dobu platí povinnost přihlášení dalších osob pobývajících v pokoji.

Objekt může odmítnout ubytovat hosta pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, nebo takového, který během předchozího pobytu hrubě porušil ustanovení řádu objektu a způsobil škodu na majetku hotelu nebo škodu hostům, zaměstnancům objektu nebo jiným osobám pobývajícím v objektu, nebo jiným způsobem narušil klidný pobyt hostů nebo provoz objektu.

V případě, že host zruší svůj pobyt během trvání ubytovacího dne, objekt nevrací poplatek za daný a zbývající ubytovací dny.

§ 5

Služby

Objekt Woźniak Residence je povinen zajistit:

podmínky pro úplný a nerušený odpočinek hosta;

bezpečnost pobytu, včetně zachování důvěrnosti informací o hostovi;

profesionální a zdvořilou obsluhu v rámci všech služeb poskytovaných v objektu.

Na přání hosta Woźniak Residence bezplatně poskytuje následující služby, a to mj.:

poskytování informací souvisejících s pobytem a cestou;

buzení v určenou dobu;

uložení peněz a cenností do úschovy během pobytu hosta v objektu;

uchovávání zavazadla hosta – Woźniak Residence může odmítnout přijmout zavazadlo v jiných termínech, nežli data pobytu hotelového hosta, a zavazadla, která nemají vlastnosti osobního zavazadla;

uchovávání rekreačního vybavení během pobytu hosta v objektu Woźniak Residence.

§ 6

Odpovědnost

Objekt nese odpovědnost za ztrátu nebo poškození věcí vnesených osobami, které využívají jeho služeb, a to v rozsahu stanoveném předpisy čl. 846-852 občanského zákoníku, pokud se strany nedohodly jinak.

Host je povinen informovat recepci o vzniku škody neprodleně poté, co byla škoda zjištěna.

V objektu je vedena úschova. Cennosti a větší peněžní obnosy je hotelový host povinen uložit do úschovy.

Odpovědnost objektu za ztrátu nebo poškození peněz, cenných papírů, cenností nebo předmětů majících vědeckou či uměleckou hodnotu je vyloučena, pokud tyto předměty nejsou uloženy do úschovy na recepci.

Objekt může odmítnout přijmout výše uvedené věci, pokud ohrožují bezpečnost nebo pokud mají ve vztahu ke standardu Woźniak Residence příliš velkou hodnotu nebo pokud zabírají příliš mnoho místa.

V případě ztráty nebo poškození výše uvedených předmětů odškodnění nepřekračuje částku stanovenou ve čl. 846-852 občanského zákoníku.

Hotelový host nese hmotnou odpovědnost za znečištění, poškození nebo zničení hotelového vybavení a nedostatky ve vybavení vzniklé zaviněním hosta nebo osob, které jej navštívily.

Hostům je zakázáno provádět jakékoliv změny v hotelových pokojích a jejich vybavení, s výjimkou neznačného přemístění nábytku a vybavení, které nemá vliv na jejich funkčnost a bezpečné užívání.

Objekt nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu automobilu nebo jiného vozidla či předmětů ponechaných ve vozidle patřících hostovi, ledaže ke škodě došlo zaviněním ze strany Woźniak & Residence.

§ 7

Noční klid

V objektu Woźniak Residence platí noční klid od 22.00 do 7.00 hodin v následující den.

Chování hostů a osob využívajících služeb hotelu nesmí narušovat klidný pobyt jiných hostů. Woźniak Residence může okamžitě odmítnout poskytovat další služby osobě, která toto pravidlo porušila. Současně si objekt vyhrazuje právo nárokovat poplatek za zahájený ubytovací den.

8

Hotelová karta

Hotelová karta (klíč), kterou host obdrží po přihlášení na recepci, je pro hosta kódována na dobu jeho pobytu a nesmí být předávána třetím osobám.

V případě ztráty nebo poškození hotelové karty je host povinen tuto skutečnost oznámit na recepci. Poplatek za vydání nové hotelové karty činí 30 PLN.

§ 9

Bezpečnost

Z důvodu požární bezpečnosti je v hotelových pokojích zakázáno používat vařiče, žehličky a další elektrické spotřebiče, které nejsou součástí vybavení pokoje.

V hotelových pokojích je zakázáno skladovat nebezpečné věci – zbraně a střelivo, hořlavé, výbušné a iluminační materiály.

Před každým odchodem z pokoje je nutno zkontrolovat, zda jsou zavřeny vodovodní kohoutky, zda jsou zavřena okna a zda nedošlo ke vzniku požáru.

§ 10

Zvířata

Objekt ve svém areálu akceptuje pouze psy o hmotnosti do 5 kg.

Majitel zvířete je povinen zajistit, aby neohrožovalo jiné hotelové hosty a personál.

Za pobyt psa je účtován dodatečný poplatek, který je závislý na dané sezóně. Ve zvláštních termínech, jako jsou Velikonoce, prodloužený víkend v květnu, Vánoce, Silvestr apod., hotel může odmítnout přijmout psa s ohledem na vysokou obsazenost a netoleranci zvířat ze strany ostatních hostů.

Podmínkou pro pobyt psa v hotelu je, aby měl očkovací průkaz s aktuálním očkováním a potvrzením o odčervení. Hotel nepřijímá nemocná zvířata.

Za veškeré škody způsobené zvířetem nese odpovědnost jeho majitel.

Pro majitele zvířete platí zaková pravidla jako: zákaz vstupu se psem do gastronomických zařízení, rekreačních, SPA & Wellness, a na obecně dostupných místech je majitel psa povinen mít ho na vodítku.

Majitel zvířete je povinen uklidit výkaly, které zvíře zanechalo v areálu Woźniak Residence.

§ 11

Kouření

V areálu celého objektu platí zákaz kouření cigaret a tabákových výrobků s výjimkou míst k tomu určených: terasa před vchodem. Porušení výše uvedeného zákazu je přestupek ve smyslu čl. 13 odst. 2 zákona ze dne 09.11.1995 o ochraně zdraví před důsledky užívání tabáku a tabákových výrobků (Sb. č. 10 pol. 55 v platném znění) a výrobků typu elektronická cigareta – hrozí pokuta 500 PLN. Porušení zákazu kouření cigaret a tabákových výrobků se rovná souhlasu hotelového hosta s úhradou nákladů na odstranění zápachu kouře v pokoji ve výši 2000 PLN, které budou automaticky přiúčtovány k hotelovému účtu.

Děkujeme za váš čas a seznámení se s tímto řádem.

Doufáme, že dodržování výše uvedených pokynů bude mít pozitivní vliv na váš pobyt v našem objektu.