Pravidla pobytu

§ 1
Předmět předpisů

 1. Tyto řády vymezují předmět poskytování služeb, ručení a pobyt v zařízení a jsou nedílnou součástí smlouvy, která se uzavírá podpisem registrační karty, jakož i provedením rezervace, zaplacením zálohy nebo celé dlužné částky. za pobyt v zařízení.
 2. Předpisy se vztahují na všechny osoby ubytované v rezidenci Woźniak.
 3. Pravidla jsou k dispozici na každém pokoji a na recepci.

§ 2
Hotelová noc

 1. Pokoje se pronajímají na 24 hodin (tzv. hotelový den).
 2. Host je povinen při pronájmu pokoje uvést přesně plánovanou dobu pobytu v Zařízení.
 3. Hotelový den začíná v 15:00 v den příjezdu a končí v 11:00 v den ukončení pobytu.
 4. Pobyt na pokoji nebo odložení věcí po 11:00 bez nahlášení na recepci je považováno za prodloužení pobytu.
 5. Přání prodloužit pobyt nad dobu uvedenou v den příjezdu je třeba nahlásit na recepci do 20:00, den před check-outem. Ubytování vyhoví vaší žádosti o prodloužení pobytu, kdykoli to bude možné. Prodloužení hotelového dne do 13:00 je spojeno s uhrazením poplatku ve výši 50 % z ceny hotelového dne vyplývajícího z ceníku v záložce „ceny a balíčky“ na webu www.hotelwozniak.pl

§ 3
Platby

 1. Platba za pobyt se vybírá předem nejpozději v den příjezdu na stanovený počet nocí
 2. Hodnota rezervovaných hotelových služeb je kalkulována dle ceníku platného v den rezervace.
 3. Resortní poplatek je povinný.

§ 4
Odbavení

 1. Základem pro přihlášení hosta je ukázat pracovníkovi recepce průkaz totožnosti s fotografií a podepsat registrační kartu. V případě odmítnutí předložení průkazu totožnosti umožňujícího odbavení má recepční právo odmítnout vydání karty/klíče od pokoje.
 2. Hotelový host nesmí bez souhlasu recepce převést pokoj ani místo na pokoji na jiné osoby, a to ani v případě, že neuplynula doba, za kterou zaplatil poplatek za pobyt.
 3. Hotelový host může vítat návštěvy ve svém pokoji, ale pouze mezi 7:00 a 22:00. V ostatních hodinách je povinnost odbavit další osoby ubytované na pokoji.
 4. Zařízení může odmítnout ubytovat hosta, který je pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, nebo který při předchozím pobytu hrubě porušil Řád zařízení, způsobil škodu na hotelovém majetku hostů nebo újmu na zdraví hostů, zaměstnanců zařízení nebo jiných osob. osoby pobývající v Zařízení nebo jinak narušovaly klidný pobyt Hostů nebo provoz Zařízení.
 5. Pokud Host odstoupí z pobytu v průběhu dne, Zařízení nevrací poplatek za daný a zbývající hotelový den.

§ 5
Služby

 1. Woźniak Residence je povinna poskytnout:
 • podmínky pro plný a neomezený odpočinek Hosta;
 • zabezpečení pobytu, včetně zachování důvěrnosti informací o Hostovi;
 • profesionální a zdvořilý servis ve všech službách poskytovaných v zařízení.
 1. Na žádost hosta poskytuje Woźniak Residence zdarma následující služby, včetně:
 • poskytování informací vztahujících se k pobytu a cestování;
 • probuzení v určený čas;
 • uložení peněz a cenností v úschovně během pobytu Hosta v Zařízení;
 • úschova zavazadel hosta – Woźniak Residence může odmítnout přijetí zavazadel k úschově zavazadel v jiných dnech, než je datum pobytu hosta v hotelu a která nepředstavují osobní zavazadlo;
 • uložení rekreačního vybavení během pobytu hosta v rezidenci Woźniak.

§ 6
Odpovědnost

 1. Zařízení odpovídá za ztrátu nebo poškození věcí vnesených osobami využívajícími jeho služeb, a to v rozsahu uvedeném v ustanovení čl. 846-852 občanského zákoníku, pokud se strany nedohodly jinak.
 2. Poškození by měl host oznámit na recepci ihned po jeho zjištění.
 3. Záloha je uložena v zařízení. Cenné předměty a větší částky by měl složit hotelový host.
 4. Odpovědnost Zařízení za ztrátu nebo poškození peněz, cenných papírů, cenností nebo předmětů vědecké nebo umělecké hodnoty je vyloučena, pokud tyto předměty nebudou uloženy na recepci.
 5. Zařízení může odmítnout přijmout výše uvedené položky, pokud představují hrozbu pro bezpečnost nebo jsou příliš cenné ve srovnání se standardem Woźniak Residence nebo zabírají příliš mnoho místa.
 6. V případě ztráty nebo poškození věcí uvedených výše, náhrada nepřesáhne částku uvedenou v čl. 846-852 občanského zákoníku.
 7. Hotelový host je finančně odpovědný za znečištění, poškození nebo zničení hotelového vybavení a nedostatky na vybavení způsobené vinou hosta nebo vinou hostů.
 8. Hostům je zakázáno provádět jakékoli změny na hotelových pokojích a jejich vybavení, kromě drobných přestaveb nábytku a vybavení, které nemají vliv na jejich funkčnost a bezpečnost užívání.
 9. Zařízení nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu automobilu nebo jiného vozidla nebo věcí v něm ponechaných patřících Hostovi, ledaže by škoda byla zaviněna Woźniak & Residence.

§ 7
Zákaz vycházení

 1. Od hodin je v rezidenci Woźniak dodržován klid od 22:00 do 7:00 druhého dne.
 2. Chování hostů a osob využívajících služeb hotelu by nemělo rušit klidný pobyt ostatních hostů. Woźniak Residence může okamžitě odmítnout pokračovat v poskytování služeb osobě, která toto pravidlo poruší. Zařízení si zároveň vyhrazuje právo požadovat platbu za započatý hotelový den.

§ 8
Hotel Card

 1. Hotelová karta (klíč), kterou host obdrží při přihlášení, je pro hosta zakódována po dobu jeho pobytu a nelze ji převést na třetí osoby.
 2. V případě ztráty nebo poškození hotelové karty je host povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na recepci. Poplatek za vydání nové hotelové karty je 30 PLN.

§ 9
Bezpečnostní

 • Z důvodu požární bezpečnosti je v hotelových pokojích zakázáno používat topidla, žehličky a jiná elektrická zařízení, která nejsou součástí vybavení pokoje.
 • V hotelových pokojích je zakázáno skladovat nebezpečné věci – zbraně a střelivo, hořlavé, výbušné a osvětlovací materiály.
 • Před každým odchodem z místnosti zkontrolujte, že jsou zavřené kohoutky, zavřená okna a že nevznikl žádný požár.

§10
Zvířata

 1. Zařízení přijímá ve svém areálu pouze psy o hmotnosti do 5 kg.
 2. Majitel zvířete je povinen chovat je tak, aby neohrožovalo ostatní hotelové hosty a personál.
 3. Pobyt se psem je zpoplatněn v závislosti na sezóně a ve které bude ubytován. Ve speciálních termínech, jako jsou Velikonoce, První máj, Vánoce, Silvestr atd. Hotel může odmítnout přijetí psa z důvodu velké obsazenosti a nesnášenlivosti ostatních hostů ke zvířatům.
 4. Podmínkou pobytu psa v zařízení je mít zdravotní knížku s aktuálním očkováním a potvrzením o odčervení. Hotel nepřijímá nemocná zvířata.
 5. Za škody způsobené zvířetem odpovídá majitel.
 6. Majitel zvířete je vázán následujícími pravidly: je zakázáno vodit zvíře do stravovacích, rekreačních a SPA & Wellness bodů a na veřejných místech je majitel psa povinen držet ho na vodítku.
 7. Majitel zvířete je povinen uklidit exkrementy zanechané po zvířeti v prostorách Rezidence Woźniak.

§ 11
Cigarety

 1. V celém objektu je zakázáno kouření cigaret a tabákových výrobků, kromě vyhrazených prostor: terasa před vchodem. Porušení výše uvedeného zákazu je přestupkem ve smyslu čl. 13 sekce 2 zákona ze dne 9. listopadu 1995. o ochraně zdraví před následky užívání tabáku a tabákových výrobků (Sbírka zákonů č. 10, položka 55, ve znění pozdějších předpisů) a výrobků z elektronických cigaret – trestá se pokutou ve výši 500 PLN. Porušení zákazu kouření cigaret a tabákových výrobků se rovná souhlasu hotelového hosta s úhradou nákladů na dearomatizaci pokoje ve výši 2000 PLN, které budou automaticky připočteny k hotelovému účtu.

 

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení těchto Pravidel.

Doufáme, že dodržování výše uvedených tipů bude mít pozitivní dopad na váš pobyt v našem zařízení.